Akdeniz Faktoring

Etik İlkelerimiz

Akdeniz Faktoring A.Ş. Etik İlkeleri
Akdeniz Faktoring A.Ş. hizmet kalitesinin artırılması, kaynakların en iyi şekilde kullanılması, haksız rekabetin önlenmesi amaçlarından yola çıkarak sektör ve sektör dışındaki kurumlar, müşteriler, hissedarlar ve çalışanlar ile ilişkilerini etik ilkelere uygun şekilde düzenlemek amacıyla etik kuralları oluşturmuştur.

Mevzuata Uygunluk
Şirketimiz sektörünün tabii olduğu Kanun ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yayımladığı yönetmelik, tebliğ ve genelgeler kapsamında faaliyet gösterir.

Dürüstlük
Şirketimiz faaliyetlerini yerine getirirken müşterileri, çalışanları, hissedarları, grup şirketleri ve diğer şirketler, kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlıdır.

Tarafsızlık
Şirketimiz çalışanlarına, müşterilerine ve diğer kurumlara tarafsız bir gözle bakar ve hizmet sunarken ya da hizmet alırken ulus, din, finansal ve toplumsal statü, cinsiyet gibi farklılıklar gözetmezler.

Güvenilirlik
Ürün ve hizmetlerimizin sunumunda, müşterilerimizle ve diğer ilgili taraflarla ilişkilerimiz karşılıklı güvene dayanır. Doğru ve anlaşılır bilgi vermenin, müşterilerimizde güvenilirliğin temeli olduğu bilinmektedir.

Şeffaflık
Müşterilerimiz kendilerine sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin tüm konularda açık, anlaşılır ve net biçimde bilgilendirirler.

Kara Para Aklama Faaliyetlerinin Önlenmesi
Uluslararası normlar ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde, karaparanın aklanması, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadeleyi önemli bir ilke olarak benimseyerek gerek konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla ve yetkili mercilerle işbirliği yapar.

Kayıt Dışılıkla Mücadele
Şirketimiz alacağı tevsik eden belgeleri alarak kayıt dışılıkla mücadeleye yardımcı olur.

Toplumsal Yararın Gözetilmesi ve Çevreye Saygı
Tüm faaliyetlerimizde karlılık yanında, toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı esastır.

İçerden Öğrenenlerin Ticareti
İçeriden öğrenilen gizli bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınır.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler
Şirketimiz dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda hareket eder, mevzuat gereği denetim ve kontrol amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtların doğru, eksiksiz şekilde ve zamanında iletilmesi konularına özen gösterir.

Müşterilerin Bilgilendirilmesi
Her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, hizmet ilişkisinin her aşamasında ve her konuda, mevzuatta belirtilen sınırlamalara riayet etmek sureti ile doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi aktarımı yapar.

Müşteri Gizliliği
Bilgi ve belge istemeye yetkili kişi ve mercilere yasal olarak verilmesi gereken bilgi ve belgeler dışında, müşterilere ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri gizli tutar.

Hizmet Kalitesi
Tüm müşterilerine aynı kalitede ve aynı düzeyde hizmet sunar. Bununla beraber, hedef Pazar belirlenerek, yapının ve ürün yelpazesinin hedef kitleye göre farklılaştırılması müşteriler arasında ayırım yapıldığı şeklinde yorumlanamaz.

Müşteri Şikâyetleri
Müşteri şikâyetlerinin nedenlerini araştırarak, haklı şikâyetlerin tekrarlanmaması için gereken önlemleri alır. Hatalı uygulamaların düzeltilmesi amacı ile çalışanlarını bilgilendirir.

Güvenlik
Müşterilere sunulan hizmetlerde, hizmet ortamlarının her türlü olumsuzluğa karşı korunmasına ilişkin önlemler alınmıştır.

Personel Hareketleri
Personel istihdamı konusunda haksız rekabete yol açabilecek her türlü uygulamadan kaçınır. Eski çalışanları hakkında diğer faktoring şirketi tarafından talep edilen bilgileri yanıtlarken objektif ve dürüst davranır. Personel istihdamında İş Kanuna ve ilgili mevzuat hükümlerine uyar,

Rekabet
Rekabeti mevzuata uygun bir yarış olarak kabul eder ve faaliyetlerinde kendi menfaatlerinin yanı sıra sektöre olan güvenin sürekli olması, sektörün gelişimi için çaba sarf edilmesi, ortak menfaatlerin gözetilmesi ilkeleri çerçevesinde haksız rekabet oluşturan beyan ve davranışlardan kaçınır.

İlan ve Reklamlar
Gerek kendi mali yapılarının gerekse faktoring ürün ve hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasına ilişkin duyuru, ilan ve reklamlarında, yasal düzenlemelere ve genel ahlaka uygun, dürüst ve gerçekçi davranır, rakiplerinin ürün ve hizmetlerini kötüleyen nitelikteki ifade ya da ibarelere yer vermez.

Çalışanların Genel Nitelikleri
Çalışanlarının, görevlerinin gerektirdiği bilgi, birikim ve sorumluluk duygusuna sahip kişilerden oluşmasına azami özen gösterirler.

İşe Alma ve Kariyer Gelişimi
Çalışanlar arasında ayırım gözetmeksizin, gerek işe alınmada, gerekse kariyer gelişiminde eşit olanaklar sağlamaya özen gösterir. Çalışanlarının çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ulaşmaları amacıyla eğitim, kurs, seminer ve benzeri olanaklar sağlarlar.

Temsil İlkeleri ve Çalışma Ortamı
Çalışanlarımız; her durumda kurumumuzu temsil ettiklerinin bilinci içinde hareket ederler ve temiz ve bakımlı olmaya özen gösterirler. İş ortamının sağlıklı, güvenli ve doğal çevreyle uyumlu olması, çalışanların motivasyonunun arttırılması ve daha iyi koşullarda hizmet sunulması yönünden gerekli önlemler alınır.

Ürün ve hizmetlerimizin en iyi şekilde sunumunu teminen çalışma saatlerinde iş veriminin maksimize edilmesi yönünde gerekli geliştirici önlemleri alır, işlerin mesai saatleri içinde tamamlanmasına önem verir.

Çalışanların müşterilerle borç-alacak, kefalet ve müşterek hesap açtırmak gibi etik ilkelerle bağdaşmayan ilişkilere girmelerini, mevcut veya potansiyel müşterilerden hediyeler almalarını, konumlarını kullanarak, gerek kendi iş ortamlarından gerekse müşterilerinin iş olanaklarından kişisel çıkar sağlamalarını engelleyici iç düzenlemeler yapılır.

Şirketimiz Çalışanı

 • Görevini yerine getirirken yürürlükteki mevzuata uygun hareket eder.
 • Müşterilerini, kendilerine sunulan ürün ve hizmetlerin sağlayacağı fayda ve doğuracağı riskler konusunda bilgilendirir.
 • Aynı hizmeti alan müşterilere tarafsız ve adil hizmet sunar.
 • Şirketlerine veya müşterilerine ait öğrendikleri sırları, bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamaz.
 • Çalışma ve davranışlarında şirketimizin itibar kaybına sebebiyet vermez.
 • "Ticari işletme" veya "Esnaf işletmesi" sayılmasını gerektiren faaliyetlerde bulunmaz.
 • Adalet, doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik prensiplerine aykırı davranışlarda bulunmaz.
 • Görevlerini gerçekleştirirken diğer çalışanlar ile saygılı ve özenli iletişim kurar.
 • Şirketimize ait varlıkları ve kaynakları verimsiz ve amaç dışı kullanmaz
 • Görevini kullanarak kendi iş ortamlarından ve müşterilerinin olanaklarından kişisel çıkar sağlamaz.
 • Kendisine yapılan menfaat sağlamaya yönelik teklifleri derhal reddeder ve yetkili makamlara, amirlerine bildirir.
 • Müşterilerle borç-alacak, kefalet ve müşterek hesap açtırmak gibi etik ilkelerle bağdaşmayan ilişkilere girmez.
 • Mevcut veya potansiyel müşterilerden teamül dışında hediyeler almaz.
 • Üstlendikleri görevlerle ilgili olarak hesap verebilme sorumluluğundadır.
 • Dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerler hariç, şirketinin onayı olmadan hiç bir özel ve resmi kuruluşta görev almaz.
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.