Akdeniz Faktoring

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

Akdeniz Faktoring A.Ş olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğine verdiğimiz önem dolayısıyla özel hayatın gizliliği öncelikli olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)” hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

KVKK MD.10’daki aydınlatma yükümlülüğümüz gereği bu bilgilendirmenin amacı; kişisel verilerinizin elde edilme şekilleri, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri konusunda sizleri bilgilendirmektir. Şirketimizin faktoring hizmetlerinden müşterilerimizin etkili bir şekilde faydalanabilmesi için şirketimiz; web sitemiz üzerinden yaptığınız işlemlerde paylaştığınız kişisel verilerinizi veri sorumlusu (KVKK Md. 3/1/ı) sıfatıyla paylaşabilecektir. Bu sıfatla şirketimiz, müşterilerimizin kişisel verilerini kanunun emrettiği şekilde; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, belli bir süre muhafaza edebilecek, verileri güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek ve mevzuatta öngörülen sınırlarda 3. Kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve  diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen/ürün/hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar:

KVKK MD. 8 ve 9 düzenlemelerine uygun olarak kişisel verileriniz; şirketin hissedarları ve bunların alt kuruluşlarına; bunların doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, tüm bunların çalışanlarına, şirket görevlilerine, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, şirketin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı ya da hizmet almayı planladığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş ve KKB ve FINDEKS dahil destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, FKB, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, GİB, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, gerekli olması halinde muhabir banka veya faktoring şirketleri ile yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar, yurtiçi/yurtdışı üye işyerleri ile bu konuda diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir. (KVKK MD.8)

Kişisel nitelikteki verilerinizin muhatapları, sadece pozisyonu ve görevi dolayısıyla verilerinizi bilme yetkisini haiz kişiler ile sınırlandırılmaktadır. Şirketimiz kişisel nitelikteki verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünün sağlanması için şirket içi ve dışı koruma tedbirlerini uygulamaya koymuştur. Bunlar arasında, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere, siber saldırılara ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla güvenlik duvarı, hash, şifreleme, SSL, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi teknik ve fiziksel güvenlik tedbirleri bulunmaktadır. (KVKK MD.12)

KVKK Md.11 çerçevesinde, kişisel verilerinizi;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini isteme,
f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen şirket tarafından yapılacak masrafları, KVKK'nın "Veri sorumlusuna başvuru" başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Rıza gerektirmeyen haller; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla şirket'in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şirketinin açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur ve yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan veriler ile şirket tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak Veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının şirketin sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığını ve bu Veriler için ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın şirket söz konusu Verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

Akdeniz Faktoring A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vermekte olduğumuzu ve sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.